Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zasedání OÚ ze dne 16.9.2018 - přepis

 Výsledek obrázku pro zápis schůze

  Z Á P I S č. VI/2018 


ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 16. 9. 2018 

 

Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 

Omluveni: 

Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 

Dále přítomni: František Beran, Věra Beranová

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 17,05 hod. 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání - Rozpočtového opatření č. 7 ze dne 1.7.2018 
5. Projednání - Rozpočtového opatření č. 8 ze dne 1.8.2018 
6. Projednání - prodeje pozemku p.č. 65/10 
7. Projednání - prodeje p.č. 1401 
8. Projednání - prodeje p.č. 1406 
9. Projednání – Smlouva o výpůjčce 
10. Projednání – Mimořádný členský příspěvek 
11. Projednání – Žádost o finanční dar „Makov“ 
12. Projednání – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
13. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
14. Různé 


 

1. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

 

 

schváleno 

  

2. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Z. Jestřábová, V. Kuchta 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

 

 

schváleno 

  

3. 

 

 

 

Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.  

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Projednání Rozpočtového opatření č. 7 k 1.7.2018 ze dne 1.7.2018. Bylo předloženo Rozpočtové 
opatření č. 7. k 1.7.2018 ze dne 1.7.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

 

 

 

  

5. 

 

 

 

Projednání Rozpočtového opatření č. 8 k 1.8.2018 ze dne 1.8.2018. Bylo předloženo Rozpočtové 
opatření č. 8. k 1.8.2018 ze dne 1.8.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování  

6. 

Usnesení č. 

66/2018 

 

Projednání - prodeje pozemku p.č. 65/10. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela dvě žádosti od: pana František Beran ml.a od manželů Englmajerových. 
Pozemek bude prodán za cenu 35 Kč/m2. Celková výměra 4 x 35 Kč = 140 Kč. Zastupitelstvo 
schválilo prodej panu Františku Beranovi ml. za následující podmínky. Před samotným prodejem 
bude umožněno manželům Englmajerových provést na jejich náklady stavební úpravy na vodním 
díle „studna“. Jedná se konkrétně o izolaci studni v místě základů kamenné zdi, která je umístěna 
na předmětném pozemku. V průběhu stavebních úprav budou dodrženy veškeré legislativní a 
stavební postupy. Dále je nutné mít souhlas vlastníka kamenné zdi umístěné na předmětném 
pozemku. V okamžiku splnění výše uvedených podmínek zplnomocňuje zastupitelstvo obce 
starostu k podpisu Kupní smlouvy. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 

66/2018 

schváleno 

  

7. 

Usnesení č. 

67/2018 

 

Projednání - prodeje pozemku p.č. 1401. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: paní Natalia Lusceaeva. Pozemek bude prodán za cenu 
300 Kč/m2. Celková výměra 976 x 300 Kč = 292 800 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 
k podpisu Kupní smlouvy. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 

67/2018 

schváleno 

  

8. 

Usnesení č. 

68/2018 

 

Projednání - prodeje pozemku p.č. 1406. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 
Obec Hajany obdržela jednu žádost od: pan Víta. Pozemek bude prodán za cenu 300 Kč/m2. 
Celková výměra 1140 x 300 Kč = 342 000 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu 
Kupní smlouvy. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 

68/2018 

schváleno 

  

9. 

Usnesení č. 

69/2018 

 

Projednání – Smlouva o výpůjčce. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o výpůjčce se SOB 
Blatná. Jedná se o výpůjčku párty stanů, které byly objednány v rámci společného projektu. 
Zápůjčka je na období do 15.1.2022 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování Usnesení č. 

69/2018 

schváleno 

  

10. 

Usnesení č. 

70/2018 

 

Projednání – Mimořádný členský příspěvek SOB Blatná. Jedná se o mimořádný členský 
příspěvek za pořízení párty stanů ve společném projektu „Nákup na vybavení pro SOB“. Výše 
mimořádného příspěvku je 26 633 Kč. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 

70/2018 

schváleno 

  

 

11. 

Usnesení č. 

71/2018 

 

Projednání – Žádost o finanční dar „Makov“. Zastupitelstvo dalo návrh poskytnout 1000 Kč. 
Tato výše byla schválena. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 

71/2018 

schváleno 

  

12. 

Usnesení č. 

72/2018 

 

Projednání – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Byla projednána Smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030046531/001 se společností E.ON 
Distribuce a.s.. Jedná se o věcné břemeno na pozemku p.č. 1394 související s elektrickou 
přípojkou k pozemku p.č. 1386. 

Hlasování: 


Pro 


Proti 


Zdržel se hlasování 

Usnesení č. 

72/2018 

schváleno 

  

13. 

 

 

 

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 

. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce. 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání. 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 – nabídnuta cena 250 Kč/m2. 
. Informace o průběhu řízení Obchvat Blatná. Obec Hajany požádala kraj o stanovení ceny za 
dotčený pozemek. 
. Informace o jednání se společností Herlin – společnost Herlin provede úpravu hranic. 
. Objednáno zasíťování obecních parcel. 
. Retenční nádrž – přestavba začne v 8/2019. 
. Žádost o dotaci na Požární zbrojnici je podána. 
. Žádost o grant „STROMY ČEZ“ – zamítnuta. 
 

14. 

 

 

 

Různé: 

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 15.7.2018 - 16.9.2018 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 15.07.2018: 863 109,96 Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 15.07.2018: 999 852,89 Kč 
. Audit Obec Hajany - informace o průběhu. Vše OK 
. Audit DSO NIVA – informace o průběhu. Vše OK 
. Revitalizace návsi – stavba bude zahájena v týdnu od 1.10.2018 
. Svoz odpadu VO a NO 27.10.2018 
. Oznámení o provedení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 10.10.2018 
. Oznámení o provedení kontroly z MMR „Oprava MK Zbiroh“ 26.9.2018 
. Projekt přestavba OÚ – byl představen projekt úprav. 
. Změna značení – MK na Tchořovice. Nutné objednat nové značení. 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:10 hodin. 

 

Zapsal: Miroslav Bláha 

 

Ověřovatelé zápisu 

Podpis 

Zdeňka Jestřábová 

 

Václav Kuchta 

  

Členové zastupitelstva 

Podpis 

Miroslav Bláha 

 

Zdeňka Jestřábová 

 

Marek Zíka 

  

Vyvěšeno dne 

 

Sejmuto dne 

  
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook