Jdi na obsah Jdi na menu

 nove-logo-hajany.jpg

  Z Á P I S č. V/2017 


ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 20. 8. 2017 
 
 
 
Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová 
 
Omluveni: 
 
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
Dále přítomni: Václav Šafařík 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení programu jednání zastupitelstva 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 6 ze dne 1.6.2017 
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 7 ze dne 1.7.2017 
6. Projednání vyhlášení prodeje pozemku p.č. 1378 
7. Projednání – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 
8. Projednání – Výběrové řízení na zhotovitele Infrastruktura v obci Hajany II. etapa 
9. Projednání financování Infrastruktura v obci Hajany II. etapa 
10. Projednání – Prodej dřeva z obecních lesů (těžba napadeného dřeva kůrovec) 
11. Projednání akce „Loučení s létem“ 
12. Projednání výlet pro občany obce Hajany 
13. Projednání obecní vodovod v oblasti obecních parcel 
14. Projednání - Žádost o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov 
15. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 
16. Různé
 
1. 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
2. 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: M. Zíka, G. Šafaříková 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
 
3. 
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis 
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny 
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 
4. 
Projednání Rozpočtového opatření č. 6 k 1.06.2017 ze dne 1.06.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 6. k 1.06.2017 ze dne 1.06.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
5. 
Projednání Rozpočtového opatření č. 7 k 1.07.2017 ze dne 1.07.2017. Bylo předloženo 
Rozpočtové opatření č. 7. k 1.07.2017 ze dne 1.07.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
6. 
 
Usnesení č. 
 
51/2017 
Projednání vyhlášení prodeje pozemku p.č. 1378. Bylo projednáno vyhlášení záměru prodeje 
pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1378. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
7. 
 
Usnesení č. 
 
52/2017 
Projednání – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy. Zastupitelstvo 
projednalo a schválilo Dohodu o vytvoření školského obvodu spádové mateřské školy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
8. 
 
Usnesení č. 
 
53/2017 
Projednání – Výběrové řízení na zhotovitele Infrastruktura v obci Hajany II. etapa. Zastupitelstvo 
projednalo Zprávu hodnotící komise, která doporučuje ke schválení a podpis smlouvy o dílo dle 
vítězné nabídky uchazeče Radek Šimsa, SLUŽBY – MECHANIZACE ZEMNÍ PRÁCE, 
Bezdědovice 120, 388 01 Blatná. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu 
Smlouvy o dílo. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
 
9. 
 
Usnesení č. 
 
54/2017 
 
 
 
Projednání financování Infrastruktura v obci Hajany II. etapa 0,94%. Byl předložen návrh 
financovat tento projekt pomocí úvěru. Zastupitelstvo schválilo tuto variantu za podmínek 
nabídky č. od KB 18.8.2017 (úroková sazba 0,94% p.a.). Zastupitelstvo pověřuje starostu 
k podpisu Úvěrové smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
10. 
 
Usnesení č. 
 
55/2017 
Projednání – Prodej dřeva z obecních lesů (těžba napadeného dřeva kůrovec). Obec má 
k dispozici 58 m3 palivového dřeva. Dřevo bude nabídnuto občanům obce Hajany . Cena 
palivového 550 Kč/m3. Celkem bylo vytěženo 240 m3. Cena za řezivo bude projednána na dalším 
zastupitelstvu – aktuálně je velký problém díky kalamitě dřevo prodat. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
11. 
 
Usnesení č. 
 
56/2017 
 
 
 
Projednání akce „Loučení s létem“. Obec se bude podílet na nákladech (hradí poháry, zvukaře, 
věnce). 
 
Hlasování: 
 
 
schváleno 
12. 
 
Usnesení č. 
 
57/2017 
Projednání výlet pro občany obce Hajany. Obec se bude podílet na nákladech (hradí dopravu a 
vstupy). 
 
Hlasování: 
 
schváleno 
13. 
 
Usnesení č. 
 
58/2017 
Projednání obecní vodovod v oblasti obecních parcel. Byl projednán záměr vytvoření obecního 
vodovodu v lokalitě obecních parcel. Zastupitelstvo schvaluje tento záměr a žádá o předložení 
zprávy hydrogeologa a návrh projektu. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
schváleno 
14. 
 
Usnesení č. 
 
59/2017 
Projednání - Žádost o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov. 
 
Návrh poskytnout 2000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu k podpisu Darovací 
smlouvy. 
 
Hlasování: 
 
 
Pro 
 
schváleno 
15. 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva: 
 
. Projekt kanalizace a ČOV – ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti (leden) 
. Připravuje se žádost o dotaci - stromové aleje v katastru Hajany – podání září 
. Schválení dotace na pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů 
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků do obecních lesů 
. Je podána žádost o dotaci na práce v obecních lesech (probírka) 
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce 
. Náhon k mlýnu –projekt je již zpracován – nyní se řeší stavební povolení 
. Zadáno zpracování projektu na chodníky a parkování v obci – byla předložena studie 
. Schválena dotace na dopravní automobil pro SDH Hajany 
. Dotace na výstavbu požární zbrojnice – 9 místo, žádost bude podána opět v příštím roce 
. Byli osloveni čtyři vlastníci lesa, zda by jej nechtěli odprodat obci – zatím vše v jednání 
. Vesnice roku 2017 – převzetí ocenění 11.8.2017 – poděkování všem občanům 
28. 
Různé: 
 
. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 9.7.2017 - 20.8.2017 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 19.8.2017: 943 401,21Kč 
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 19.8.2017: 127 497,39Kč 
. Projednání pokračování těžby v lomu – bude předmětem dalších jednání 
. Projednání dokoupení další části budovy u pozemku p.č. 8/4 
. Krov na kontejnery – z vlastního dřeva obce 
. Objednány 3 ks laviček a 1 ks přístřešek na významná místa v obci 
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:18 hodin. 
Zapsal: Miroslav Bláha 
Ověřovatelé zápisu 
 
Podpis 
 
Gabriela Šafaříková 
Marek Zíka 
Členové zastupitelstva 
 
Podpis 
Miroslav Bláha 
Zdeňka Jestřábová 
Václav Kuchta 
Vyvěšeno dne 
 
27.08.2017 
 
Sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook