Jdi na obsah Jdi na menu

nove-logo-hajany.jpgnove-logo-hajany.jpg

Z Á P I S č. 2/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 2. 4. 2017

 


Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová

Omluveni:

Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: R. Kouba

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 10 ze dne 1.11.2016
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 1 ze dne 1.1.2017
6. Projednání Rozpočtového opatření č. 2 ze dne 1.2.2017
7. Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2016
8. Projednání výsledků hospodaření za rok 2016
9. Projednání účetní závěrky 2016
10. Projednání zprávy kontrolního výboru
11. Projednání zprávy finančního výboru
12. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
13. Projednání Smlouva o připojení k distribuční soustavě
14. Projednání prodeje pozemku p.č. 1398
15. Projednání prodeje pozemku p.č. 1368
16. Projednání prodeje pozemku p.č. 1418
17. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1378
18. Projednání mimořádného členského příspěvku SOB
19. Projednání smlouvy i výpůjčce movité věci (kontejnery)
20. Projednání žádosti o finanční příspěvek na rok 2017 (Svaz tělesně postižených v ČR z.s.)
21. Projednání žádosti o dotaci a vlastního podílu pro SDH Hajany
22. Projednání přihlášení do soutěže Vesnice roku
23. Projednání výběru dodavatele svítidel VO – obecní parcely
24. Projednání výstavba kanalizace – obecní parcely
25. Projednání opravy střechy budovy na parcele 8/4
26. Projednání „Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“
27. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
28. Různé


 

1.


Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:


schváleno


2.

Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Zdeňka Jestřábová a Václav Kuchta

Hlasování:

schváleno
 

3.
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.
4.
Projednání Rozpočtového opatření č. 10 k 1.11.2016 ze dne 1.11.2016. Bylo předloženo
Rozpočtové opatření č. 10. k 1.11.2016 ze dne 1.11.2016. Zastupitelstvo bere na vědomí.


5.
Projednání Rozpočtového opatření č. 1 k 1.1.2017 ze dne 1.1.2017. Bylo předloženo Rozpočtové
opatření č. 1 k 1.1.2017 ze dne 1.1.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 

6.
Projednání Rozpočtového opatření č. 2 k 1.2.2017 ze dne 1.2.2017. Bylo předloženo Rozpočtové
opatření č. 2 k 1.2.2017 ze dne 1.2.2017. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7.

Usnesení č.

15/2017
Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2016. Zastupitelstvo projednalo a bere
na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016. (viz. příloha)

Hlasování:

schváleno

8.

Usnesení č.

16/2017

Projednání výsledků hospodaření za rok 2016. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
výsledky hospodaření za rok 2016.

 

Výnosy celkem: 5 387 710,72

Náklady celkem: 5 441 805,86

Rozdíl: - 54 095,14

Hlasování:

schváleno


9.

Usnesení č.

17/2017

 

Projednání účetní závěrky 2016. Byla projednána a schválena účetní závěrka Obce Hajany za rok
2016 dle přiložených dokumentů: Výkaz zisků a ztráty, Příloha, Rozvaha a Roční zpráva o
výsledcích finančních kontrol za rok 2016.

Výnosy celkem: 5 192 078,79

Náklady celkem: 5 158 987,27

Rozdíl: 33 091,52

Schvalovací orgán efektivně posoudil rizika a možné ztráty, které mohly v průběhu roku účetní
jednotku ovlivnit a tím mohl zamezit problémům, které by mohly vést k neschválení účetní
závěrky.

Hlasování:

schváleno

 
10.

Usnesení č.

18/2017

 

Projednání zprávy kontrolního výboru. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předloženou
zprávu kontrolního výboru ze dne 4.2.2017.

Hlasování:

schváleno


11.

Usnesení č.

19/2017

 

Projednání zprávy finančního výboru. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předloženou
zprávu finančního výboru ze dne 25.1.2017.

Hlasování:


schváleno

12.

Usnesení č.

20/2017

 

Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Zastupitelstvo projednalo a
schválilo podpis smlouvy a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Hlasování:
schváleno


13.

Usnesení č.

21/2017

 

Projednání Smlouva o připojení k distribuční soustavě el. energie p.č. 8/4. Zastupitelstvo
projednalo a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Hlasování:

schváleno


14.

Usnesení č.

22/2017

 

Projednání prodeje pozemku p.č. 1398. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od bratrů Křivancových. Pozemek bude prodán za cenu 300
Kč/m2. Celkem za cenu 1215 x 300,- = 364 500 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu
k podpisu Kupní smlouvy.

Hlasování:

schváleno

15.

Usnesení č.

23/2017

 

Projednání prodeje pozemku p.č. 1368. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od Jan a Ans Marcelis - Vullings. Pozemek bude prodán za
cenu 300 Kč/m2. Celkem za cenu 1390 x 300,- = 417 000 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje
starostu k podpisu Kupní smlouvy.

Hlasování:

schváleno


16.

Usnesení č.

24/2017

 

Projednání prodeje pozemku p.č. 1418. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Věry a Františka Beranových. Pozemek bude
prodán za cenu 35 Kč/m2. Celkem za cenu 120 x 35,- = 4 200 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje
starostu k podpisu Kupní smlouvy.

Hlasování:

schváleno


17.

Usnesení č.

11/2017

 

Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1378. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1378.

Hlasování:

schváleno

18.

Usnesení č.

25/2017
Projednání mimořádného členského příspěvku SOB. Zastupitelstvo projednalo mimořádný
členský příspěvek SOB ve výši 7 132,95 Kč. Jedná se o vlastní podíl 15% z celkových nákladů
na pořízení 3 ks kontejnerů.

Hlasování:

neschváleno


19.

Usnesení č.

26/2017

 

Projednání smlouvy o výpůjčce movité věci (kontejnery). Zastupitelstvo projednalo smlouvu o
výpůjčce na 3 ks kontejnerů na tříděný odpad. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy.

Hlasování:

schváleno


20.

Usnesení č.

27/2017

 

Projednání žádosti o finanční příspěvek na rok 2017 (Svaz tělesně postižených v ČR z.s.).
Zastupitelstvo projednalo příspěvek ve výši 2000 Kč.

Hlasování:

schváleno


21.

Usnesení č.

28/2017

 

Projednání žádosti o dotaci a vlastního podílu pro SDH Hajany. Zastupitelstvo projednalo podání
žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice a pořízení dopravního automobilu. Zastupitelstvo
schvaluje maximálně vlastní podíl ve výši 50% z celkových nákladů.

Hlasování:

schváleno

22.

Usnesení č.

29/2017

 

Projednání přihlášení do soutěže Vesnice roku. Zastupitelstvo projednalo přihlášku. Bylo
rozhodnuto o zapojení knihovnice a kulturních referentek.

Hlasování:

4

Pro

0

Proti

1

Zdržel se hlasování

Usnesení č.

29/2017

schváleno

23.

Usnesení č.

30/2017
Projednání výběru dodavatele svítidel VO – obecní parcely. Byly projednány nabídky na
pořízení světel VO. Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení světlometů Philips. Dodavatelem bude
společnost Elektromontáže Blatná spol. s.r.o.

Hlasování:

schváleno


24.

Usnesení č.

31/2017

 

Projednání výstavba kanalizace – obecní parcely. Jednalo se o výstavbě kanalizace v rozsahu

a) II. etapy,
b) II. a III. etapy.


Bylo rozhodnuto o výstavbě II. a III etapy (tj. kompletní kanalizace pro obecní parcely v lokalitě
Pod Jamky).

Hlasování:

schváleno
25.

Usnesení č.

32/2017

 

Projednání opravy střechy budovy na parcele 8/4. Jednalo se o rekonstrukci střechy na
nemovitosti na pozemku 8/4. Bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci střechy v roce 2017.

Hlasování:

4

Pro

0

Proti

1

Zdržel se hlasování

Usnesení č.

32/2017

schváleno
26.

Usnesení č.

33/2017
Projednání „Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“. Zastupitelstvo
projednalo dohodu a prověřilo starostu k podpisu.

Hlasování:
schváleno
 
19.
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – probíhá jednání s dodavatelem „Zahrada poznání“
. Bude zakoupen jeden měřič rychlosti. Nyní se čeká na povolení odboru dopravy
. Ztlumit v letních měsících odbíjení hodin – udělat anketu (pověřena paní místostarostka).
. Projekt na kanalizaci a ČOV – společnost ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti
. Oprava MK – informace o reklamaci – dojednán asfaltový kryt po celé - do 4/2017
. Studie zeleň v obci – projekt zpracován a je k dispozici k nahlédnutí na OÚ
. Dětské hřiště prostor směrem k družstvu – dotace schválena
. Připravuje se žádost o dotaci na vytvoření třech stromových alejí v katastru Hajany
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků do obecních lesů
. Je podána žádost o dotaci na práce v obecních lesech (probírka)
. Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního plánu obce
. Přezkoumání hospodaření obce Hajany proběhne 19.4.2017 v 9 hod
. Parcela p.č. 1110 je zakoupena

24.
Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 19.2.2017 - 2.4.2017
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 1. 4. 2017: 1 960 483,83 Kč
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 1.4. 2017: 98 640,59 Kč
. Informace o nákladech a výnosech za dřevo z probírky
. Návrh na oplocení lesa u státní silnice – oplotit celý pozemek
. Je opraven rozhlas – bude probíhat pravidelné hlášení
. Náhon k mlýnu – schválení Povodí Vltavy, zpracovává se projekt
. Zadán projekt na chodníky a parkování v obci
. Objednáno vybavení pro zásahovou jednotku + info z auditu HZS JČK
. Instalace – IT na OÚ, zakoupen NTB a server
. Obecní vrt byl vyčištěn a bylo instalováno nové tlakové čerpadlo
. MK a ÚK jsou oceněny a zavedeny v účetnictví do majetku obce
 

Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 17:15 hodin.
Zapsal: Miroslav Bláha
Ověřovatelé zápisu
Podpis

Václav Kuchta
Zdeňka Jestřábová
Členové zastupitelstva

Podpis

Miroslav Bláha
Gabriela Šafaříková
Marek Zíka
Vyvěšeno dne

9.04.2017

  


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook