Jdi na obsah Jdi na menu

nove-logo-hajany.jpg

 Z Á P I S č. 1/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 19. 2. 2017


 

Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová

Omluveni:

Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: P. Vohryzka, J. Jestřáb, Z. Kuželka ml., A. Vullings, J. Vullings, V. Beranová

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 11 ze dne 1.12.2016
5. Projednání změny v Rozpočtu obce Hajany 2017
6. Projednání Inventarizační zprávy obce Hajany za rok 2016
7. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1398
8. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1368
9. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1418
10. Projednání poskytnutí daru na „babybox“
11. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330040782/001
12. Projednání a jmenování členů Zásahové jednotky obce Hajany
13. Projednání odměny knihovnice
14. Projednání uzavření Dohody o provedení práce
15. Projednání a určení člena rady SOB za obec Hajany
16. Projednání Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
17. Projednání Smlouva o budoucí smlouvě kupní
18. Projednání podání žádosti o dotaci
19. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
20. Různé


 

1.

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:schváleno


2.

Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Gabriela Šafaříková a Marek Zíka

Hlasování:


schváleno


3.

Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


4.


Projednání Rozpočtového opatření č. 11 k 1.12.2016 ze dne 1.12.2016. Bylo předloženo
Rozpočtové opatření č. 9. k 1.10.2016 ze dne 1.10.2016. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Hlasování:

schváleno

5.

Usnesení č.

1/2017
 

Projednání změny v Rozpočtu obce Hajany 2017. Zastupitelstvo projednalo změnu v Rozpočtu
obce Hajany 2017. Jedná se o změnu na straně příjmů, kde došlo ke změně číselného označení
položky 1351 na 1382 (odvod z loterií).

Hlasování:

schváleno


6.

Usnesení č.

2/2017
 

Projednání Inventarizační zprávy obce Hajany za rok 2016. Zastupitelstvu byla předložena
inventarizační komisí „Inventarizační zpráva za rok 2016“. Zastupitelstvo schvaluje tuto zprávu.

Hlasování:


schváleno

7.

Usnesení č.

3/2017

 

Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1398. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku p.č. 1398.

Hlasování:


schváleno


8.

Usnesení č.

4/2017

 

Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1368. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku p.č. 1368.

Hlasování:


schváleno


9.

Usnesení č.

5/2017

 

Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1418. Bylo projednáno vyhlášení záměru
prodeje pozemku p.č. 1418.

Hlasování:

schváleno10.

Usnesení č.

6/2017

 

Projednání poskytnutí daru na „babybox“. Byl navržen dar ve výši 1000 Kč.

Hlasování:


schváleno11.

Usnesení č.

7/2017

 
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330040782/001. Jedná se o zřízení
věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. – o umístění plynovodu na
pozemcích uvedených ve smlouvě. Zastupitelstvo schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostu
k podpisu.

Hlasování:


schváleno12.

Usnesení č.

8/2017

 

Projednání a jmenování členů Zásahové jednotky obce Hajany. Do zásahové jednotky byli
navrženi následující osoby:

1. Velitel jednotky – Roman Kouba
2. Velitel družstva – Marek Zíka
3. Velitel družstva – Jiří Jestřáb
4. Strojník – Václav Šafařík
5. Strojník – Zdeněk Kuželka ml.
6. Člen – Pavel Turek
7. Člen – Milan Fiala
8. Člen – Václav Vaněček
9. Člen – Miroslav Bláha


Zastupitelstvo hlasuje o tomto složení.

Hlasování:

schváleno13.

Usnesení č.

9/2017

 

Projednání odměny knihovnice. Současná odměna je 1700 Kč/měsíc. Padl návrh o zvýšení
odměny na 3000 Kč/měsíc - z důvodu práce na obecní kronice. Zastupitelstvo schvaluje navýšení
od 1.3.2017.

Hlasování:


schváleno


14.

Usnesení č.

10/2017

 

Projednání uzavření Dohody o provedení práce. Starosta navrhl a požádal zastupitele o schválení
uzavření Dohody o provedení práce s panem Milanem Fialou. Jedná se o stavební a úklidové
práce. Odměna ve výši 100 Kč/hodina.

Hlasování:


schváleno15.

Usnesení č.

11/2017

 

Projednání a určení člena rady SOB za obec Hajany. Starosta obce Hajany obdržel žádost od
starostky Města Blatná o nominaci paní Dany Vohryzkové do rady SOB za obec Hajany.
Zastupitelstvo projednalo tuto nominaci s následujícím výsledkem.

Hlasování:


schváleno
16.

Usnesení č.

12/2017

 

Projednání Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelstvo
projednalo tuto žádost s následujícím výsledkem.

Hlasování:


neschváleno17.

Usnesení č.

13/2017

 

Projednání Smlouva o budoucí smlouvě kupní. Zastupitelstvo požádalo o doplnění informací
(rozpočet, jaká je praxe atd.) a požádalo o odložení projednání na další jednání zastupitelstva.

Hlasování:

schváleno18.

Usnesení č.

14/2017

 

Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o neinvestiční dotaci na základní vybavení (zásahové
přilby a rukavice). Vlastní podíl z rozpočtu je10%.

Hlasování:


schváleno

19.


Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – probíhá jednání s dodavatelem pro projekt „Zahrada
poznání“
. Bude zakoupen jeden měřič rychlosti, který bude instalován v části při vjezdu do obce
směrem od Kocelovic
. Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin – udělat anketu
(pověřena paní místostarostka).
. Projekt na kanalizaci a ČOV – společnost ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti
. Oprava MK – informace o reklamaci – dojednán asfaltový kryt po celé - do 4/2017
. Studie zeleň v obci – zadán projekt Česká zemědělská univerzita v Praze
. Dětské hřiště prostor směrem k družstvu – žádost o dotaci je podána
. Připravuje se žádost o dotaci na vytvoření třech stromových alejí v katastru Hajany
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků do obecních lesů
. Připravuje se žádost o dotaci na vybudování hasičárny a pořízení dopravního automobilu
. Je podána žádost o dotaci na práce v obecních lesech (probírka)


24.


Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 30.12.2016 - 19.2.2017
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 19. 2. 2017: 1 725 756,83 Kč
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 19.2. 2017: 98 660,59 Kč
. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude probíhat 1.4.2017 a železo 8.4.2017
. Je podepsána Smlouva o dílo s ing. arch. Zdeněk Gottfried – jedná se o úpravu Územního
plánu obce Hajany.
. Přezkoumání hospodaření obce Hajany proběhne 19.4.2017 v 9 hod
. Oznámení udržování prací Odboru životního prostředí na stavbách vodních děl


. Informace o průběhu probírky v obecních lesích
. Kanalizace obecní parcely – bude vypsáno VŘ na zhotovitele další etapy kanalizace


Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 16:21 hodin.

 

Zapsal: Miroslav Bláha

 

Ověřovatelé zápisu

Podpis

Gabriela Šafaříková

 

Marek Zíka

  

Členové zastupitelstva

Podpis

Miroslav Bláha

 

Václav Kuchta

 

Zdeňka Jestřábová

 

 

 

 

  

Vyvěšeno dne

5.03.2017

Sejmuto dne

  


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook