Jdi na obsah Jdi na menu

nove-logo-hajany.jpg

Z Á P I S č. 9/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 30. 12. 2016

 

Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová

Omluveni:

Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: J. Marassová, R. Kouba, P. Vohryzka, J. Jestřáb

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 17,00 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 9 ze dne 1.10.2016
5. Projednání Rozpočtu obce Hajany 2017
6. Projednání Rozpočtu svazku NIVA 2017
7. Příkaz/plán k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce Hajany
8. Projednání žádosti o dotaci z POV 2017
9. Projednání prodeje pozemku p.č. 61/6
10. Projednání prodeje pozemku p.č. 1117/1
11. Projednání prodeje pozemku p.č. 1417
12. Projednání prodeje pozemku p.č. 1370
13. Projednání pořízení pozemku p.č. 1146 do majetku obce Hajany
14. Projednání pořízení pozemku p.č. 1110 do majetku obce Hajany
15. Projednání podpisu E.ON Smlouva o připojení obecních parcel
16. Projednání pořízení nemovitosti (náhon mlýn) do majetku obce Hajany
17. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 9/2016 obce o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
18. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství na území obce Hajany
19. Projednání - Obecně závazná vyhláška č.11/2016 o zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně
20. Projednání - Obecně závazná vyhláška č.12/2016 o nočním klidu
21. Projednání/schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Hajany obsahující pokyny pro
zpracování návrhu Změny č.1 územního plánu Hajany
22. Projednání žádosti o dotaci PREVENT 99 z.ú.
23. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
24. Různé

1.

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:
5
Pro
schváleno

2.
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Zdeňka Jestřábová a Václav Kuchta

Hlasování:
5
Pro
schváleno
3.
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.
4.
Projednání Rozpočtového opatření č. 9 k 1.10.2016 ze dne 1.10.2016. Bylo předloženo
Rozpočtové opatření č. 9. k 1.10.2016 ze dne 1.10.2016. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5.

Usnesení č.

104/2016
Projednání Rozpočtu obce Hajany 2017. Byl předložen Rozpočet obce Hajany na rok 2017, který
byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Hajany (vč. elektronické) po dobu min. 15 dnů.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Rozpočet byl projednán a schválen jako
přebytkový. Rozpočet je vyvěšen na elektronické úřední desce.

Výdaje: ………….1 779 000 Kč

Splátky úvěrů:…......221 000 Kč

Příjmy: …………. 2 000 000 Kč

Hlasování:
5
Pro
schváleno
6.

Usnesení č.
105/2016
Projednání Rozpočtu svazku NIVA 2017. Byl projednán rozpočet spolku NIVA na rok 2017,
který byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Hajany (vč. elektronické) po dobu min. 15 dnů.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Rozpočet byl projednán a schválen jako
vyrovnaný. Rozpočet je vyvěšen na elektronické úřední desce.

Výdaje: ………….10 000 Kč

Příjmy: …………. 10 000 Kč

Hlasování:
5
Pro
schváleno
7.

Usnesení č.

106/2016
Příkaz/plán k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce Hajany. Byl projednán plán
k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku obce Hajany. Inventura proběhne v období od
2.1.2017 do 31.01.2017.

Hlasování:
5
Pro
schváleno
8.

Usnesení č.

107/2016
Projednání žádosti o dotaci z POV 2017. Byla navržena varianta jako jediná varianta „Chodníky
trasa B a C“.

Hlasování:
5
Pro
schváleno

9.

Usnesení č.

108/2016
Projednání prodeje pozemku p.č. 61/6. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Mrkvičkových. Parcela bude prodána za 35,-/m2.
Celkem za cenu 2 x 35,- = 70 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní
smlouvy.

Hlasování:
5
Pro
schváleno
10.

Usnesení č.

109/2016
Projednání prodeje pozemku p.č. 1117/1. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Mrkvičkových. Parcela bude prodána za 35,-/m2.
Celkem za cenu 40 x 35,- = 1400 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní
smlouvy.

Hlasování:
5
Pro
schváleno
 
11.

Usnesení č.

110/2016
Projednání prodeje pozemku p.č. 1417. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Mrkvičkových. Parcela bude prodána za 35,-/m2.
Celkem za cenu 13 x 35,- = 455 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní
smlouvy.

Hlasování:
5
Pro
schváleno

12.

Usnesení č.

111/2016
Projednání prodeje pozemku p.č. 1370. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů.
Obec Hajany obdržela jednu žádost od pana Fiřta. Parcela bude prodána za 300,-/m2. Celkem za
cenu 1401 x 300,- = 420 300 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní
smlouvy.

Hlasování:
5
Pro
schváleno
 
13.

Usnesení č.

112/2016
Projednání pořízení části pozemku p.č. 1146 do majetku obce Hajany. Jedná se o pozemek, kde
je umístěn velký kámen. Maximální cena k jednání je 35 Kč/m2. Zastupitelstvo zplnomocňuje
starostu k podpisu Kupní smlouvy.

Hlasování:
5
Pro
schváleno

14.

Usnesení č.

113/2016
Projednání pořízení pozemku p.č. 1110 o výměře 1364 m2 do majetku obce Hajany. Jedná se o
pozemek, kde je umístěn splav a je zde plánována budoucí kanalizace. Maximální cena k jednání
je 35 Kč/m2. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní smlouvy.

Hlasování:
5
Pro
schváleno
15.

Usnesení č.

114/2016
Projednání podpisu E.ON Smlouva o připojení obecních parcel. Zastupitelstvo zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy.

Hlasování:
5
Pro

schváleno
 
16.

Usnesení č.

115/2016
Projednání pořízení nemovitosti (náhon mlýn) do majetku obce Hajany. Obec Hajany obdrží od
majitele Mgr. Petr Hainz tuto stavbu jako dar.

Hlasování:
5
Pro
schváleno

17.

Usnesení č.

116/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 9/2016 obce o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem.

Hlasování:
5
Pro

schváleno

18.

Usnesení č.

117/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství na území obce Hajany.

Hlasování:
5
Pro
schváleno

19.

Usnesení č.

118/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č.11/2016 o zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

Hlsování:
5
Pro
schváleno

20.

Usnesení č.

119/2016
Projednání - Obecně závazná vyhláška č.12/2016 o nočním klidu.
Hlasování:
5
Pro
schváleno

21.

Usnesení č.

120/2016
Projednání/schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Hajany obsahující pokyny pro
zpracování návrhu Změny č.1 územního plánu Hajany. Zastupitelstvo obce Hajany po projednání

I. Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního
plánu Hajany.
II. Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých
z projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hajany.
III. Schvaluje v souladu § 55 odst. (1) stavebního zákona s použitím § 47 odst. (5) stavebního
zákona v návaznosti na § 6 odst. (5) písm. b) a f) Zprávu o uplatňování územního
plánu Hajany obsahující pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu
Hajany.
IV. Volí starostu obce Hajany pana Miroslava Bláhu jako určeného zastupitele (dle § 47 odst.
1 stavebního zákona) pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení Změny č. 1
územního plánu Hajany včetně zpracování právního stavu.
V. Žádá pořizovatele – úřad územního plánování – Městský úřad Blatná o předání pokynu
zpracovateli pro vyhotovení návrhu Změny č.1 územního plánu Hajany dle § 50 odst.
(1) stavebního zákona.


Hlasování:
5
Pro
schváleno

22.

Usnesení č.

121/2016
Projednání žádosti o dotaci PREVENT 99 z.ú. Poskytnutí dotace ve výši 768 Kč bylo projednáno
s následujícím výsledkem.

Hlasování:
5
Pro
schváleno
 
23.
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – probíhá jednání s dodavatelem pro projekt „Zahrada
poznání“
. Bude zakoupen jeden měřič rychlosti, který bude instalován v části při vjezdu do obce
směrem od Kocelovic
. Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin – udělat anketu
. Projekt na kanalizaci a ČOV – společnost ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti
. Oprava MK – informace o reklamaci – dojednán asfaltový kryt po celé - do 4/2017
. Studie zeleň v obci – zadán projekt Česká zemědělská univerzita v Praze
. Video o obci – obec nechá zpracovat video o obci Hajany
 
24.
Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 23.10. - 30.12.2016
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 12. 2016: 866 487,77 Kč
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 23.10. 2016: 83 856,99 Kč
. Dětské hřiště prostor směrem k družstvu – žádost o dotaci je podána
. Je požádáno o dotaci v projektu „Oranžové hřiště“ (fotbalové a míčové hry)
. Připravuje se žádost o dotaci na vytvoření třech stromových alejí v katastru Hajany

. Je podaná žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů
. Je podaná žádost o dotaci na pořízení sazenic stromků do obecních lesů
. Připravuje se žádost o dotaci na vybudování hasičárny a pořízení dopravního automobilu


Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 18:19 hodin.

Zapsal: Miroslav Bláha

Ověřovatelé zápisu

Zdeňka Jestřábová
Václav Kuchta

 
Zdroj: web obce - přepis


 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook