Jdi na obsah Jdi na menu

nove-logo-hajany.jpg

Přepis z originálu na webu obce, foto doplněno mnou.

 

 Z Á P I S č. 6/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 29. 07. 2016


Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, Z. Jestřábová, M. Zíka, G. Šafaříková
Omluveni:
Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo

usnášeníschopné.

Dále přítomni: J. Jestřáb, J. Marassová, Z. Kuželka, R. Kouba V. Beranová

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 17,01

hod.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 5
5. Projednání – Oprava polní cesta
6. Projednání – Poskytnutí finančního daru SOB
7. Projednání – Oznámení územního řízení – „Přeložka silnice II/173“
8. Projednání – Smlouva E.ON Distribuce – zřízení nového odběrného místa
9. Projednání – VŘ zhotovení chodníku v obci Hajany
10. Projednání – Podání žádosti o dotaci (kompostéry)
11. Projednání – Prodej dřeva (polom)
12. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
13. Různé


1.

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Hlasování:

5

Pro

schváleno

2.

Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Marek Zíka a Gabriela Šafaříková
Hlasování:
5
Pro
schváleno

3.

Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Zápis
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený.


4.

Usnesení č.
65/2016

Projednání Rozpočtového opatření č. 5 k 1.6.2016 ze dne 1.6.2016. Bylo předloženo

Rozpočtové
opatření č. 5. k 1.6.2016 ze dne 1.6.2016.

Hlasování:
5
Pro

Usnesení č.

65/2016

schváleno

5.

Usnesení č.

66/2016


Projednání – Oprava polní cesta. Na základě reklamace Obce Hajany došlo k místnímušetření se závěrem. Zhotovitel povrch cesty opraví, ale konstrukční zhotovení cesty je nedostačující. Cesta musí být odvodněna – vybudování příkopu. Obec má příslib, že příkop zhotoví Družstvo Lnáře.


Hlasování:
5
Pro
Usnesení č.
66/2016
schváleno
6.

Usnesení č.
67/2016

Projednání – Poskytnutí finančního daru SOB. Dne 20.7.2016 obdržela Obec Hajany žádost o poskytnutí daru na vydání knihy pana Pavla Sučka „Povídání o důlních skřítcích Jakubovi, Janovi a Aloisovi z jižních Čech, ze zlatonosné oblasti mezi Kasejovicemi a Bělčicemi.“ 110,- jeden výtisk. 20 ks x 110 = 2.200 Kč


Hlasování:
5
Pro

Usnesení č.
67/2016
schváleno

7.
Usnesení č.
68/2016Projednání – Oznámení územního řízení – „Přeložka silnice II/173“. Byl předložen návrh, jak má být přeložka umístěna. Obec Hajany nemá zájem a nesouhlasí s vybudováním této stavby přes pozemek č. 1079 (les)


Hlasování:
5
Pro

Usnesení č.
68/2016
schváleno

8.
Usnesení č.
69/2016


Projednání – Smlouva E.ON Distribuce – zřízení nového odběrného místa. Jedná se o rezervaci příkonu pro budoucí stavbu Víceúčelového zařízení. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.


Hlasování:
5
Pro

Usnesení č.
69/2016
schváleno

9.

Usnesení č.
70/2016

Projednání – VŘ zhotovení chodníku v obci Hajany. Obec nyní čeká na Územní rozhodnutí, poté bude vypsáno VŘ přičemž padl návrh oslovit min. pět společností + vyhlášení na web obce Hajany.

Hlasování:
5
Pro
Usnesení č.
70/2016
schváleno

 
10.
Usnesení č.
71/2016

Projednání – Podání žádosti o dotaci (kompostéry). Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti odotaci a to pouze na plastové kompostéry. Starosta zjistí možnost podat žádost přes SOB.


Hlasování:
5
Pro
Usnesení č.
71/2016
schváleno

11.

Usnesení č.
72/2016

Projednání – Prodej dřeva (polom). 15,1 m3. Prodej za 1100/m3.. Poděkování panu Kuchtovi zavytěžení a přiblížení dřeva. Zastupitelstvo schvaluje prodej dřeva z polomu za cenu 16.720 Kč.


Hlasování:
5
Pro
Usnesení č.
72/2016
schváleno

12.

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:

. Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.
. Vydání vyhlášky o pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství – zatím nebylo

řešeno.
. Občané navrhují zajistit vodorovné značení na silnici – pozor děti
. Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin – udělat anketu
. Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany
. Dětské hřiště – možnost zakoupení hracích prvků (hrad)
. Předložení zprávy o uplatňování územního plánu Hajany – průběh jednání
. Další postup na znehodnoceném obecním pozemku č. 1097 – Obec předá k řešení právní kanceláři :


13.

Různé:

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 27.6. - 29.7.2016
. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 29. 7. 2016: 965 768,23 Kč
. Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 26. 6. 2016: 34 408,59 Kč
. Vesnice roku 2016 – pozvánka Cehnice
. Informace o pořízení techniky na sečení obecních pozemků Zetor 7211 + cepák
. Informace o saldu poplatků za odpad a psi
. Hajanská pouť – program


Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 18:29 hodin.


Zapsal: Miroslav Bláha
Ověřovatelé zápisu
Podpis
Gabriela Šafaříková
Marek Zíka
Členové zastupitelstva
Podpis
Miroslav Bláha
Zdeňka Jestřábová
Václav Kuchta

Zdroj: web obce Hajany, kde najdete originál

 

 

 

 

  
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook