Jdi na obsah Jdi na menu

cerna-dira.jpg

 Z Á P I S č. 9/2013

           ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 04. 10. 2013


Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Bartuška, Necudová, Zíka

Omluveni: Meloun, Bláha

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.


Program jednání:

        Volba ověřovatelů zápisu
   1.
        Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   2.
        Projednání prodeje pozemku
   3.
        Projednání odměn zastupitelů
   4.
        Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 09. 2013
   5.
        Projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
   6.
        Projednání opravy hasičského vozidla
   7.
        Různé - informace starostky
   8.


Hlasování:                                          0 Zdržel se hlasování
                      5 Pro           0 Proti

  1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Zíka a pí. Vaněčková

Hlasování:                                          0 Zdržel se hlasování
                      5 Pro           0 Proti


  2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

        Zápis a usnesení z minulého zasedání byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu
        vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


     Usnesení č. 38/2013


  3. Byl projednán a schválen prodej části pozemku č. 813/1 v k. ú. Hajany u Blatné (nově
     označenou jako pozemek st. p. č. 106) a část pozemku č. 1082/1 v k. ú. Chlum u Blatné
     (nově označenou jako st. p. č. 149). Jedná se o celkovou rozlohu pozemků 13 m2. Tyto
     pozemky se nachází pod transformační stanicí u lomu Řečice. Prodej se schvaluje firmě
     E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 25733591.
     Podmínky prodeje:
                  - Cena pozemku byla stanovena na 110,-- Kč za 1 m2.
                  - Sepsání kupní smlouvy bude zajištěno na náklady kupujícího.
                   - Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
      Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu kupní
      smlouvy s firmou E.ON.

Hlasování:                                           0 Zdržel se hlasování
                      5 Pro             0 Proti


     Usnesení č. 39/2013


  4. Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměňování členů zastupitelstva obce Hajany takto:
     Odměna starosty – 9.900,-- Kč
     Odměna místostarosty – 5.200,-- Kč
     Zbývajících 5 členů zastupitelstva obce se odměňování vzdává – tudíž jsou bez nároku na
     odměnu.

Hlasování:                                           0 Zdržel se hlasování
                      5 Pro             0 Proti


  5. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
      k 30. 09. 2013 (viz příloha).

     Usnesení č. 40/2013


  6. Výběrová komise předložila závěry výběrového řízení na „Opravu místní komunikace
     v obci Hajany“ a doporučuje zastupitelstvu obce vybrat nabídku firmy MANE stavební s. r.
     o. s nejnižší nabídkovou cenou – viz. Protokol o hodnocení nabídek.
     Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěry výběrového řízení – tj. firmu MANE
     stavební s. r. o., která předložila nabídku s nejnižší cenou.

Hlasování:                                    0 Zdržel se hlasování
              5 Pro           0 Proti


     Usnesení č. 41/2013


  7. Starostka informovala o možnostech opravy hasičského vozidla – vyčištění cisterny od
     rezu, vyvaření zeslabených míst, navaření nové přepadové trubky, vyvaření hrdla
     výpustného kohoutu, výroba nových vlnolamů a nátěr cisterny nátěrem proti korozi
     (transformátor rzi). Vzhledem k tomu, že firma, která nám opravu ocenila před podáním
     žádosti o dotaci, již neexistuje, byly osloveny další 3 firmy. Dvě firmy nabídku vůbec
     nedodaly (telefonicky bylo sděleno, že nemají zájem realizovat tuto opravu) a třetí firma
     dodala nabídku v podobě výměny celé vodní nádrže (bohužel na tuto opravu nemáme
     finanční prostředky).
     Předloženy byly 2 návrhy možnosti opravy:
                   - Obec uhradí materiál a oprava bude provedena formou brigády členů
                        SDH
                   - Opravu zajistí firma P. Vohryzka v rozsahu podané žádosti o dotaci

      Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje variantu – zajištění opravy firmou P. Vohryzky
      v rozsahu podané žádosti o dotaci.


Hlasování:                                    1 Zdržel se hlasování
              4 Pro           0 Proti
Různé - Informace starostky a zastupitelů:

     Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 09. 09. 2013
       – 04. 10. 2013


  Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 09. 2013: 474.075,19 Kč


 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření
       Krajským úřadem, které proběhlo 09. 09. 2013 – výsledek: nebyly zjištěny chyby a
       nedostatky.


 Vesnice roku 2013 – zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo finanční příspěvek ve
       výši 25.000,-- Kč


 Starostka informovala o požadavku paní XXX na snížení hlasitosti odbíjení hodin
       v nočních hodinách – bylo vyřešeno s p. XXX – sníží se hlasitost a dřevěná okénka
       budou izolována polystyrenem


 Starostka informovala o žádosti manželů XXX – vyčištění obecní studny u čp. 68 +
       prohloubení studny nebo zřízení vrtu a propláchnutí kanalizace od čp. 54 směrem do
       potoka. Vyčištění studny a propláchnutí kanalizace bude provedeno v jarních měsících
       příštího roku ve spolupráci se členy SDH Hajany. O prohloubení studny ani zřízení vrtu
       obec neuvažuje.

 Čísla popisná u nových parcel budou přidělována postupně od čp. 80

 Místostarostka obce navrhla odměnu zastupitelům za přípravu soutěže Vesnice roku
       2013 – tento bod bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.      Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,30 hodin.

      Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 15. 11. 2013.

      Zapsala: Vohryzková Dana
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook