Jdi na obsah Jdi na menu

v textu i dražební vyhláška ke stažení pro eventuelní zájemce.

cerna-dira.jpg

                                 Z Á P I S č. 5/2013

         ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 07. 06. 2013

Přítomni: Vohryzková, Zíka, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková, Necudová

Omluveni:

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: Vencl

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.


Program jednání:
   1. Volba ověřovatelů zápisu
   2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   3. Rezignace člena zastupitelstva obce Hajany
   4. Složení slibu člena zastupitelstva obce Hajany
   5. Volba místostarosty obce Hajany
   6. Projednání závěrečného účtu obce Hajany
   7. Projednání žádosti manželů XXX
   8. Projednání sečení travnatých ploch v obci
   9. Projednání poskytnutí finančního příspěvku
   10. Projednání Smlouvy o výstavbě
   11. Informace o přidělených dotacích
   12. Různé - informace starostky


Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       7 Pro         0 Proti

  1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Zíka

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       7 Pro         0 Proti


  2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

      Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
      vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

  3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva a zároveň místostarosty
     obce Hajany pana Luboše Lise.

  4. Starostka obce vyzvala paní Martinu Necudovou ke složení slibu člena zastupitelstva
     obce. Paní Martina Necudová složila slib člena zastupitelstva bez výhrad a toto potvrdila
     svým podpisem na přiloženém archu.
     Usnesení č. 15/2013
  5. Starostka konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, proběhne volba místostarosty
     veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
      Starostka vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
      Žádné návrhy nebyly podány.
      Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje veřejný způsob volby místostarosty.

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro          0 Proti

      VOLBA MÍSTOSTAROSTY


      Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
      podány následující návrhy:
      p. Josef Meloun – nesouhlasí s návrhem
      p. Marek Zíka – souhlasí s návrhem
      p. Miroslav Bláha – souhlasí s návrhem
      pí. Renáta Vaněčková – souhlasí s návrhem

      Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
      stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

      1. Kolo návrhů
         p. Marek Zíka – 1 hlas pro
         p. Miroslav Bláha – 2 hlasy pro
         p. Renáta Vaněčková – 2 hlasy pro
         2 zdržel se hlasování

      V prvním kole návrhů nebyl vybrán žádný kandidát, proto se zastupitelé dohodli, že do
      druhého kola návrhů postoupí dva kandidáti s nejvyšším shodným počtem hlasů.

      2. Kolo návrhů
         p. Miroslav Bláha – 2 hlasy pro
         pí. Renáta Vaněčková – 3 hlasy pro
         2 zdržel se hlasování

      Usnesení č. 16/2013
      Zastupitelstvo obce Hajany volí místostarostkou obce paní Renátu Vaněčkovou.

Hlasování:                                        1 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti


      Usnesení č. 17/2013
      Odměna místostarostky ve výši 5.200,-- Kč zůstává, za předpokladu, že bude zajištěno
      sečení trávy, úklid autobusových zastávek a zajištění odvozu kontejnerů na tříděný
      odpad.

Hlasování:                                        1 Zdržel se hlasování
                     6 Pro          0 Proti
       Usnesení č. 18/2013
   6. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje závěrečný účet obce Hajany za rok 2012 spolu se
      zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2012 a Výkazu Fin 2-
      12 M k 31. 12. 2012 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany po
      projednání souhlasí s celoročním hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu
      obce Hajany byl vyvěšen na úřední desce obce Hajany od 22. 05. 2013 do 07. 06. 2013 a
      zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování:   7 Pro                           0 Zdržel se hlasování
                             0 Proti

      Usnesení č. 19/2013
  7. Byla projednána žádost manželů XXX o zakoupení pozemku p. č. 1379 v k. ú. Hajany u
     Blatné za účelem podnikání.
     Zastupitelstvo pro krátké diskusi navrhlo pozemek pronajmout. Z tohoto důvodu
     zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 1379 v k. ú. Hajany u
     Blatné.

Hlasování:                                          1 Zdržel se hlasování
                     6 Pro             0 Proti

  8. Sečení travnatých ploch v obci bylo projednáno v rámci bodu odměna místostarostky.


     Usnesení č. 20/2013
  9. Bylo projednáno poskytnutí příspěvku na činnost pro Svaz tělesně postižených v ČR,
     místní organizace Blatná. Schváleno bylo poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,-- Kč.

Hlasování:                                          0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro             0 Proti


       Usnesení č. 21/2013
  10. Byla projednána a schválena smlouva o výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace přes
      pozemek p. č. 1018 a1035 v k. ú. Hajany u Blatné. Investor XXX a Miroslav XXX.
      Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu
      smlouvy s paní XXX a panem XXX.

Hlasování:                                          0 Zdržel se hlasování
                     7 Pro             0 Proti

  11. Starostka obce informovala o přiznání dotací z Krajského úřadu – Jihočeského kraje.
         Program obnovy venkova
         DOT 1 – Oprava komunikací – výše dotace 180.000,-- Kč
         DOT 8 – Úroky z úvěru – plynofikace obce – výše dotace 25.000,-- Kč

        Grantový program Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje
        Obnova požární techniky JSDHO Hajany – výše dotace 30.000,-- Kč


Informace starostky:

      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 06. 05.
       2013 – 07. 06. 2013
      Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 05. 2013: 302.611,66 Kč
 Informace a diskuse k soutěži „Vesnice roku 2013“ - program při návštěvě komise ve
  středu 12. 06. 2013 od 8,15 do 10,15 hodin.
 Starostka informovala o průběhu valné hromady Svazku obcí Blatenska – byla vedena
  diskuse na téma umístění dětí v mateřských školách v Blatné. Stávající MŠ jsou
  obsazené a stává se, že děti nejsou ve školkách umístěny. Město Blatná je připraveno
  situaci řešit na základě žádosti. Na VH SOB bylo obcím doporučeno zjistit si, zda jsou
  jednotlivé obce připravené podílet se na nákladech spojených s úpravami prostor pro
  MŠ.
 Starostka informovala o telefonátu s p. XXX – stěžoval si, že hasiči čerpali špatně vodu
  o víkendu 1. – 2. 06. 2013, protože došlo k velkému promočení pozemku před jeho
  vraty.
 Výlet k MDD - návrh Lipno Stezka korunami stromů, předběžný termín neděle 30. 06.
  2013
 Pouť 2013 – bude zajištěna v rozsahu jako v předchozích letech.
 Starostka předala informaci pí. Bartuškové, která by chtěla ke konci kalendářního roku
  skončit s vedením knihovny a to především z důvodu pracovních.


 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,45 hodin.

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 05. 07. 2013

 Zapsala: Vohryzková Dana

 

                                 Z Á P I S č. 6/2013

         ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 05. 07. 2013


Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Bláha, Zíka, Meloun, Necudová

Omluveni: Bartuška

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni: Vohryzka

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


Program jednání:
   1. Volba ověřovatelů zápisu
   2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   3. Projednání pronájmu pozemku č. 1379 v k. ú. Hajany u Blatné
   4. Projednání zpráv kontrolního výboru
   5. Projednání zpráv finančního výboru
   6. Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 06. 2013
   7. Projednání žádosti p. XXX a p. XXX
   8. Projednání žádosti p. XXX
   9. Projednání stížnosti manželů XXX
   10. Doplnění člena finančního výboru
   11. Projednání stavby přístřešku na hasičskou techniku
   12. Projednání pořádání zábav
   13. Projednání opravy cesty na Zbiroh a ke Kahounu
   14. Projednání rozpočtových změn č. 5
   15. Různé - informace starostky

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      6 Pro          0 Proti

   1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a pí. Necudová

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      6 Pro          0 Proti


   2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


      Usnesení č. 22/2013
   3. Byl projednán pronájem části pozemku p. č. 1379 v k. ú. Hajany u Blatné manželům
      XXX.
      Schváleny byly následující podmínky:
                   - Pozemek bude pronajat za účelem podnikání.
                   - Dle ústní žádosti bude pronajato 600 m2 pozemku.
                         Cena za pronájem byla stanovena na 20,-- Kč/m2 a rok (12 po sobě
                   -
                         jdoucích měsíců).
                         Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s výpovědní
                   -
                         lhůtou šesti měsíců.
                         S manželi XXX bude uzavřena smlouva o předkupním právu na celý
                   -
                         pozemek p. č. 1379 v k. ú. Hajany. Předkupní právo bude možné
                         uplatnit nejdříve po skončení nájemní smlouvy, tedy po uplynutí lhůty
                         5ti let od počátku pronájmu a za podmínky výstavby RD.
                         Obec Hajany povoluje oplocení části pronajatého pozemku. Oplocena
                   -
                         bude i druhá část pozemku a to pro potřeby obce.
                         V této souvislosti je nutné, aby výše uvedenou parcelu uvolnil p. XXX,
                   -
                         který část této parcely využívá k zemědělským účelům.

      Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce Hajany paní Danu Vohryzkovou a
      místostarostku obce Hajany paní Renátu Vaněčkovou k podpisu nájemní smlouvy
      s manželi XXX.

Hlasování:                                         1 Zdržel se hlasování
                       5 Pro         0 Proti


   4. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru
      za I. pololetí roku 2013.

   5. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za
      I. pololetí roku 2013.

   6. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
      k 30. 06. 2013 (viz příloha).

      Usnesení č. 23/2013
   7. Byla projednána žádost p. XXX a p. XXX ohledně zpevnění příjezdové cesty k čp. 64 a
      44 v obci Hajany (v Řečici). Žádost byla podána opakovaně.
      Schválen byl následující postup: Opravit kamenem (drtí) z lomu a na povrch dát recyklát,
      opravu provede f. Radek Šimsa – předběžná cena cca 30.000,-- Kč bez DPH.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       6 Pro         0 Proti

      Usnesení č. 24/2013
   8. Byla projednána žádost p. XXX o vyčištění obecní stoky, která sousedí s jeho
      pozemkem. Jedná se o stoku u obecní cesty (levá strana) vedoucí z obce ke kravínu.
      Schválen byl následující postup: p. XXX, bude navrženo, aby si stoku odbagroval vlastní
      technikou. Přičemž obec Hajany uhradí p. XXX náklady na základě předložené faktury a
      předem dohodnutého rozpočtu. V případě, že p. XXX na tento postup nepřistoupí, bude
      zajištěno odbagrování od fa. Radek Šimsa. Zprůchodnění potrubí pod cestou zajistí
      v obou případech SDH Hajany formou brigády. Celý výše uvedený postup s p. XXX
      projedná p. Bláha (člen zastupitelstva).

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                       6 Pro         0 Proti
      Usnesení č. 25/2013
   9. Byla projednána stížnost manželů XXX k odvozu odpadů ve středu 3. 7. 2013 a stížnost
      na postup starostky.

      Manželům XXX a jejich sousedům manželům XXX nebyl odpad odvezen a to z důvodu,
      že nádoba na odpad nebyla řádně označena příslušnou známkou. Známky si každý, kdo
      má zaplacený poplatek za odvoz odpadu, může zdarma vyzvednout na OÚ Hajany
      v úředních hodinách, popř. i mimo úřední hodiny a to po dohodě se starostkou obce. V
      citované vyhlášce č. 1/2012 není tato povinnost zakotvena. Známky na označení nádob
      s odpadem, jsou v obci Hajany zavedeny již od roku 1994, kdy se obec osamostatnila.
      Tuto povinnost zatím žádné zastupitelstvo nezrušilo a to i přes skutečnost, že nebyla
      uvedena ani v předchozích vyhláškách o místním poplatku za provoz systému
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních
      odpadů.

      Výše uvedená povinnost označování nádob na odpad známkami má svůj jasný význam
      pro evidenci a účtování celkových nákladů za odvoz odpadu z obce Hajany, nikoliv
      význam buzerace ze strany starostky obce. Slouží tudíž především pro potřebu
      Technických služeb města Blatná. Známky na označování nádob na odpad slouží
      k rozúčtování celkových nákladů obcím, které sváží odpad v jednom dni najednou.
      Množství odpadu se přepočítává na jednotlivé obce dle počtu známek/odvezených nádob
      (popelnic). V případě, že by obec Hajany neměla tuto povinnost označování nádob na
      odpad známkami, musel by být odpad odvážen z obce Hajany samostatně. Toto
      rozhodnutí by vedlo k výraznému navýšení celkových nákladů za odvoz odpadu pro obec
      Hajany a následně k navýšení poplatků občanů za odvoz odpadu. Zastupitelstvo obce
      Hajany rozhodlo o tom, že systém placení odpadů nebude jakkoliv měněn. Likvidace
      domovního odpadu je ze strany obce Hajany zajištěna a to s ohledem na snižování
      nákladů jak pro obec tak občany.

      Každá nádoba s odpadem, kterou občan chce nechat vyvézt, musí být řádně
      označena příslušnou známkou. Pokud nádoba nebude takto označena, nebude do
      budoucna pracovníky Technických služeb města Blatná vyvezena.

      Zjištění, že v minulosti byly neoznačené nádoby zaměstnanci Technických služeb
      města Blatná vyváženy, bylo s vedením Technických služeb města Blatná
      projednáno. Tato skutečnost nebude v budoucnu jakkoliv respektována.

      Manželům XXX bude zaslán dopis s výše uvedeným vysvětlením, proč se známky na
      popelnice dávají a s upozorněním, že popelnice (popřípadě pytel s odpadem) musí být
      známkou řádně označeny. Dále budou upozorněni, aby odpad, který si odložilina obecní
      parcelu (pytel s odpadem a omítka z jejich budov) neprodleně uklidili. V případě, že tak
      neučiní do 17. 07. 2013, obec zajistí úklid a náklady jim vyúčtuje. Dále budou manželé
      XXX upozorněni, že svým jednáním se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku ve
      smyslu § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

Hlasování:                                        0 Zdržel se hlasování
                    6 Pro          0 Proti

       Usnesení č. 26/2013
   10. Volba - doplnění člena finančního výboru
      Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
      Byly podány následující návrhy:
      Za člena finančního výboru byla navržena paní Martina Necudová. Žádný jiný návrh
      nebyl předložen.
      Zastupitelstvo obce Hajany volí člena finančního výboru paní Martinu Necudovou.
 Hlasování:                                       1 Zdržel se hlasování
                    5 Pro          0 Proti


       Usnesení č. 27/2013
   11. Byla projednána výstavba dřevěného přístřešku pro hasičskou techniku na pozemku p. č.
       66/6 v k. ú. Hajany u Blatné.
       Bude potřeba zajistit projektovou dokumentaci a ohlášení stavby - obrátíme se na Ing.
       Týmu z Blatné.
       Dále je nutné předložit finální rozpočet na výstavbu tohoto zařízení, který bude následně
       znovu projednán na zastupitelstvu obce Hajany.
       V případě schválení rozpočtu a získání stav. povolení, bude stavba zajištěna formou
       brigády členů SDH Hajany. Dřevo na stavbu bude dodáno z obecního lesa.

p.66-6-vohryzka-18.7.2013-9-15-49.bmp.jpg

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro           0 Proti

       Usnesení č. 28/2013
   12. Bylo projednáno a schváleno pořádání venkovních zábav v obci Hajany v letních
       měsících. Jedná se cca o 5 akcí.
       Pořadatel zábavy zodpovídá za pořádek a čistotu po ukončení zábavy.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro           0 Proti

       Usnesení č. 29/2013
   13. Byla projednána nejnutnější oprava výtluků na cestě na Zbiroh a ke Kahounu.
       Schválen byl následující postup:
       Cesta na Zbiroh - opravit výtluky „balenou“, opravu provede f. Radek Šimsa – předběžná
       cena cca 20.000,-- Kč bez DPH. Cesta ke Kahounu – rozhrnout tašky, přes ně navést
       prosívku z lomu a zaválcovat, opravu provede f. Radek Šimsa při opravě cesty na Zbiroh.
       Pokud možno zajistit do pouti.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                     6 Pro           0 Proti

   14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 5 za měsíc červen 2013 (viz
       příloha).

Informace starostky a zastupitelů:

      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 10. 06.
       2013 – 05. 07. 2013
      Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 06. 2013: 470.481,86 Kč
      Informace o soutěži „Vesnice roku 2013“ - Obec Hajany obsadila celkové 3. místo
       v krajském kole. Prozatím neobdržela oficiální písemné vyjádření. Slavnostní
       vyhlášení výsledků proběhne 22. srpna 2013 v Chelčicích.
       Oslava v Hajanech proběhne po obdržení oficiálního vyjádření. Zastupitelstvo zatím
       alespoň touto formou děkuje všem občanům, kteří pomohli s přípravami na soutěž.
      Informace k Hajanské pouti 2013
Starostka informovala o prodeji nemovitostí v obci v dražbě

Doplňujeme:

EURODRAŽBY.CZ a.s. - dražba nemovitostí v k.ú. Hajany u Blatné, obec Hajany, okres Strakonice

EURODRAŽBY.CZ a.s. - dražba nemovitostí v k.ú. Hajany u Blatné, obec Hajany, okres Strakonice

Zveřejněno: 01.07.2013 – Iva Frajtko

Vytisknout

 Starostka požádala p. Zíku, aby zašel za p. XXX a vysvětlil mu situaci při čerpání vody
  při deštích ve dnech 1. a 2. 06. 2013
 Při projednání pronájmu obecního pozemku se otevřela diskuse nad pronájmem
  obecních pozemků. Bylo dohodnuto, že obec si provede vlastní audit, zda jsou všechny
  obecní pozemky řádně pronajaty. Detail bude projednán na dalším zastupitelstvu. Pro
  účely tohoto auditu bude stanovena komise z členů zastupitelstva.
 P. Bláha informoval o instalaci hodinových zvonů do kaple – pokud vše dobře půjde,
  tak zprovoznění proběhne před poutí. Bude potřeba zajistit plošinu na montáž dalších
  dvou ciferníků, které připravuje P. Štěpán. P. Bláha požádal, aby náklady na výrobu
  ciferníků uhradila obec.
 Diskuse k noční hasičské soutěži, která proběhne v sobotu 24. 08. 2013. Bylo by dobré
  zajistit odpolední program pro děti i dospělé (ukázka dětského útoku našich družstev,
  popř. pozvat děti z okolních sborů, zajistit ukázku techniky hasičů z Blatné –
  vyproštění z auta při dopravní nehodě, zajistit plošinu k vyzvednutí osob do výšky).
  Další nápady jsou vítány.

 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 21,10 hodin.

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 02. 08. 2013

 Zapsala: Vohryzková Dana

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook