Jdi na obsah Jdi na menu

Bow Down

 

cerna-dira.jpg

Bow Down

 

Zápis z jednání zastupitelů 1/2012 - ke stažení

 

Z Á P I S  č. 1/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 03. 02. 2012

 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bartuška, Meloun, Vaněčková

 

Omluveni: Bláha

 

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni: Vohryzka

 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.

 

 

 

Program jednání:

 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání inventarizace

 4. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2011

 5. Projednání rozpočtových změn č. 8

 6. Projednání výsledků hospodaření za rok 2011

 7. Projednání zpráv kontrolního výboru

 8. Projednání zpráv finančního výboru

 9. Projednání záměru pronájmu pozemku

 10. Projednání přijetí finančního daru

 11. Různé - informace starostky

 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Zíka

 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 

Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

 

Usnesení č. 1/2012

 1. Byla projednána a schválena zpráva inventarizační komise za rok 2011 (viz. příloha).

 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2011 (viz příloha).

 

Usnesení č. 2/2012

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 8 z roku 2011 (viz příloha).

 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 3/2012

 1. Byly projednány a schváleny výsledky hospodaření za rok 2011.

 

Příjmy

5 652 080,46 Kč

Výdaje

5 658 644,47 Kč

Rozdíl

- 6 564,01 Kč

 

Výše uvedený schodek vznikl při financování vlastního podílu akce, na kterou obec obdržela dotaci. K velkému zatížení došlo při předfinancování akce „Vybavení společenské místnosti a klubovny“. Prostředky na tyto dvě akce budou proplaceny v roce 2012 od Státního zemědělského intervenčního fondu.

Schodek v roce 2011 byl financován z prostředků našetřených na běžném účtu v předchozích letech.

 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

Dostavil se p. Bláha

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru za II. pololetí roku 2011.

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za II. pololetí roku 2011.

 

 

Usnesení č. 4/2012

 1. Byl projednán a schválen záměr pronájmu pozemku p. č. 61/6 (zahrada), pozemku p. č. 1117/1 (zahrada) a pozemku p. č. 1417 (ostatní plocha) v k. ú. Hajany u Blatné.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 

Usnesení č. 5/2012

 1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijetí finančního daru ve výši 3.000,-- Kč na účet obce Hajany, pro SDH Hajany, od firmy CETOS CZ spol. s r. o. Příbram.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu darovací smlouvy s firmou CETOS CZ s. r. o..

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 

 

 

 

 

Informace starostky:

 

 • ODPADY

Náklady na likvidaci odpadu za rok 2011:

Technické služby – odvoz popelnic

48.902,40 Kč

Technické služby – odvoz tříděného odpadu

16.584,00 Kč

Technické služby – odvoz kontejneru

1 534,40 Kč

Technické služby – stavební materiál

1.249,60 Kč

ECO-F – odvoz nebezpečného odpadu

6 786,00 Kč

CELKEM

75 056,40 Kč

 

 

Příjmy za odpady v roce 2011:

Příjmy za odpad od poplatníků (občanů)

59 933,00 Kč

Příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM

11 812,50 Kč

CELKEM

71 745,50 Kč

 

 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 01. 01. 2012 – 03. 02. 2012

 • Výlet do Aquapalace Praha – pondělí 05. 03. 2012 – obec hradí dopravu hajanským občanům a dětem z SDH Hajany

 • Dětský maškarní bál – sobota 11. 02. 2012 od 14,00 hodin

 • Hasičský bál – sobota 11. 02. 2012 od 20,00 hodin

 • Územní plán – veřejné projednání - pátek 2. března 2012 v 17,00 hodin

 • PC notebook – opět nefunguje

 • Firma ECO-F zpracuje „Hlášení o produkci odpadů za rok 2011“

 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,50 hodin.

 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 02. 03. 2012

 

Zapsala: Vohryzková Dana

 

 Záměr pronájmu pozemků- ke stažení

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná

 

 

 

Vyhlášení záměru pronájmu pozemků

 

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne

03. 02. 2012 usnesením č. 4/2012 o vyhlášení záměru pronájmu pozemků číslo: 61/6 (zahrada) o výměře 2 m²

1117/1 (zahrada) o výměře 40 m²

1417 (ostatní plocha) o výměře 13 m²

v katastrálním území a obci Hajany u Blatné. Záměr pronájmu se vyhlašuje na pozemky vyznačené žlutě v katastrální mapě, která je nedílnou součástí tohoto záměru pronájmu pozemku.

 

Výše uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví Obce Hajany a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.

 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.

 

 

V Hajanech dne 13. 02. 2012

 

 

 

 

 

Dana Vohryzková

starostka obce Hajany

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne:

 

Zveřejněno na elektronické úřední desce www.hajany.net ve stejném termínu.

Zveřejněno fakticky až 16. února 2012, a to jak na e-desce obce, tak na úřední desce na hospodě (alespoň doufáme, ráno to tam ještě nebylo)

Příloha k vyhlášenému záměru- katastrální mapa:

priloha-k-zameru-pronajmu.jpg.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook