Jdi na obsah Jdi na menu

Konečně: Z Á P I S č. 8/2011 na e-desce dnes odpoledne

 

cerna-dira.jpg

Z kroniky - rok 1997:

I v letošním roce se prodávaly pozemky. Panu Radovi se prodal
pozemek c. 66/19 /pod cp. 72/, panu Hejnicovi pozemek c. 930/4
/pred cp. 2/, panu Vohryzkovi /pod cp. 67/ a paní Chvátalové /pod cp. 23/,
každému cást pozemku c. 66/2, ZD Lnáre pozemek c. 209/11, protože je
vlastníkem nemovitosti cp. 62, která na tomto pozemku stojí, panu Šípovi
pozemek c. 209/15, který je také vlastníkem nemovitosti cp. 61 stojící na
tomto pozemku.

 

Zápis ke stažení zde 

Z Á P I S  č. 8/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 09. 2011


 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Meloun, Vaněčková, Bartuška, Zíka


 

Omluveni:


 

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 

Dále přítomni: Vencl


 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


 

Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání prodeje pozemku

 4. Projednání pronájmu části pozemku

 5. Projednání rozpočtových změn

 6. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 7. Projednání žádosti OÚ Bezdědovice

 8. Různé - informace starostky

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bartuška a p. Zíka

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 


 

Usnesení č. 23/2011

 1. Byl projednán prodej stavebního pozemku p. č. 95 v k. ú. Hajany u Blatné manželům XXX (dále jen zájemci). Pozemek p. č. 95 v k. ú. Hajany u Blatné (zastavěná plocha) bude prodán za cenu obvyklou stavebních parcel tj. 110,-- Kč za 1 m2. Cena 110,-- Kč za 1 m2 byla zájemci již ústně akceptována na zasedání zastupitelstva obce Hajany konaného dne 11.3.2011.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu Kupní smlouvy s manželi XXX.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 24/2011

 1. Byl projednán pronájem části pozemku p. č. 65/11 (trvalý travní porost) v k. ú. Hajany u Blatné. Na základě místního šetření provedeného na začátku měsíce dubna 2011 zástupci obce Hajany bylo dohodnuto s paní XXX, že výměra části pozemku p. č. 65/11 (ve vyhlášeném záměru pronájmu žlutě vyznačený trojúhelník u kamenné zdi u silnice) v k. ú. Hajany u Blatné určená k pronájmu bude 6 m2. Cena za pronájem pozemku byla stanovena na 5,-- Kč za 1 m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Pozemek bude pronajat na dobu určitou a to na deset let s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu Nájemní smlouvy s manželi XXX.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Zastupitelstvo obce Hajany bere na vědomí rozpočtové změny č. 4 (viz příloha).

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 25/2011

 1. Byla projednána a schválena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a manželi XXX, Hajany 70. Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1283 v k. ú. Hajany u Blatné – zřízení práva zpevněného přístupu (sjezdu) k budoucímu RD a garáže v obci Hajany.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 26/2011

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem OÚ Bezdědovice - ohledně příspěvku na provoz hřbitova v Paštikách.

Po dohodě se zastupiteli bude dohodnuto jednání se zástupcem obce Bezdědovice a budeme požadovat přepočet podle počtu hrobů vztahujících se k občanům obce Hajany.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 


 

Informace starostky:


 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 18. 07. 2011 – 02. 09. 2011.

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s požadavkem manželů XXX na koupi/pronájem pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné. Tento požadavek byl již vyřešen na Zasedání zastupitelstva obce Hajany 08. 04. 2011 bod 5.

 • odkazujema na tento zápis: http://www.hajany.com/clanky/hajany-informace_fakta_data_zajimavosti/2011/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-dne-8.-dubna-t.r.---dnes-zverejneno-na-e-desce-obce.html

 • Z tohoto důvodu nebylo o tomto požadavku hlasováno. Obec Hajany nemá zájem prodat ani pronajmout pozemek p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné. Manželům XXX bude zaslána výzva k uvolnění (odplocení) výše uvedeného pozemku.

 • Z kroniky 1997:

 •  

  I v letošním roce se prodávaly pozemky. Panu Radovi se prodal
  pozemek c. 66/19 /pod cp. 72/, panu Hejnicovi pozemek c. 930/4
  /pred cp. 2/, panu Vohryzkovi /pod cp. 67/ a paní Chvátalové /pod cp. 23/,
  každému cást pozemku c. 66/2, ZD Lnáre pozemek c. 209/11, protože je
  vlastníkem nemovitosti cp. 62, která na tomto pozemku stojí, panu Šípovi
  pozemek c. 209/15, který je také vlastníkem nemovitosti cp. 61 stojící na
  tomto pozemku.

   

  :Někomu ano, nekomu ne. Jsou i malé mafie.

 • Demolice starého OÚ proběhne ve dnech 8. - 9. 10. 2011

 • Do Programu obnovy vesnice bude zahrnuto:

 • Výstavba hřiště + hasičárny

 • Zasíťování nových parcel

 • Zhotovení kované mříže ke kapli

 • Sklad pro dřevo do hospody

 • Oprava cesty v Řečici

 • Cesta kolem velkého kamene na Řečici

 • Zhotovení obecních symbolů

 • Byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace na SZIF

 • Obec přijme na běžný účet dotaci pro mladé hasiče a následně ji vyplatí v hotovosti do pokladny SDH. Jedná se o částku 4.771,-- Kč

 • Seznámení s návrhem územního plánu – připomínky KUJČK a MĚÚ Blatná

 • Firmě ROBSTAV stavby s. r. o. bude zaslána reklamace na cestu do Tchořovic a na Višňovku.


 


 Ač nebylo nikdy projednáno a odhlasováno, po mnoha marných jednáních, žádostech, jsme za užívání dvora za 4 roky zaplatili v červnu t.r. Starostka vrátila.

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,20 hodin.


 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 07. 10. 2011.


 

Zapsala: Vohryzková Dana


 

Ověřovatelé zápisu:


 


 


 

Členové zastupitelstva obce:


 


 


 


 


 


 


 

Vyvěšeno dne:


 

Sejmuto dne:

pozemky rozhodnutí obce z 2.9.11 doručeno 19.září 2011
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook