Jdi na obsah Jdi na menu

Co nového v traileru "Starostka versus Beranovi"

 

Obci Hajany
Hajany 73
388 01 Blatná

 
elektronicky
e-podatelnou
poštou

 

 
V Hajanech, 26. září 2011

 

 
Odvolání proti: „Výzva k odplocení pozemku“ ze dne 15.září 2011
bez č.j.

 
 1. Nádvoří domu č.p. 47 ležící na obecní parcele č. 1418 bylo užíváno všemi majiteli domu již od roku 1937, nejméně (doloženo dokladem geometr. plánkem) od r. 1944.
  Koupili jsme nemovitost v dobré víře, že nádvoří je součástí stavební parcely nemovitosti.O koupi usilujeme od začátku roku 2007. Starostka Vohryzková i předchozí starosta Vohryzka ( oba od roku 1994 do roku 2007) tento stav strpěli a předchozí majitele v této záležitosti neoslovili.
  Proběhlo mnoho jednání, podali jsme několik žádostí. Zastupitelstvo v této záležitosti jednalo mnohokrát s kladnými i zápornými výstupy. V poslední době viz Zápis č. 11/2010, č.1/2011 (schválen záměr alespoň pronájmu), č.2 až 8/2011.
  Užívali jsme po dubnu 2007 v dobré víře, že nám bude umožněno pozemek odkoupit (bylo nám v prvních letech slíbeno), stejně jako to obec umožnila všem ostatním majitelům nemovitostí v Hajanech, kteří při digitalizaci katastru nemovitostí zjistili, že užívají obecní parcely. Pozemek byl zarostlý, zanedbaný.
  Provedli jsme rekultivaci, nemalé úpravy a za výslovného souhlasu p. starostky Vohryzkové a zastupitele p. Melouna při jednání v roce 2008 opravu plotu. To vše za nemalého úsilí a nákladů. Paní starostka Vohryzková to vše sledovala celá léta na vlastní oči, neboť denně několikrát kolem projíždí.
  Ve věci obecní parcely 65/6 (nyní části parcely 95 a 1418) probíhala řízení u KÚ Strakonice a KI České Budějovice až do roku 2010. V roce 2011 zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu a při jednání o nájmu stanovila starostka Vohryzková nájem 150,-Kč/m2/rok.
  Podali jsme stížnost pro nezákonnost takového požadavku a bylo nám MF dáno za pravdu. Zákonné nájemné může dle platných předpisů tohoto státu činit maximálně 5,-Kč/m2/rok.Za nezákonné rozhodnutí starostky Vohryzkové byla obci udělena pokuta od MF.
  Je vyloučeno, abychom pozemek nevyužívali, protože z něj máme jediný přístup ke vchodu do domu, vjezdu do stodoly, vchodu do maštale a vjezdu do zahrady.
  Za celá léta jednání nám nebylo výslovně zdůvodněno, k čemu Obec Hajany nutně potřebuje pozemek nádvoří u našeho domu a ostatní pozemky užívané obyvateli či majiteli rekreačních a podnikatelsky využívaných nemovitosti prodala.
  Jde o osobní antipatie starostky Vohryzkové vůči nám a snahu získat pro její spřízněnce manžele Englmajerovi část naší parcely 60/1, o kterou usilují nejméně od roku 1997.Víme dnes ještě o jednom důvodu, který sdělíme až při soudním jednání.
 2. Zastupitelé zrušili záměr pronájmu pozemku 1418 (nádvoří) s odvoláním na doporučení MV odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Toto doporučení se však týkalo jen záměrů prodeje parcely 95 (pod naší maštalí) a pronájmu části parcely 65/11 (viz nájem rohů naší zahrady ležící na obecních parcelách – cca 10m2) pro formální nedostatky těchto řízení. Jedná se tedy o účelovou manipulaci fakty, opětovné nepravdivé zdůvodnění postupu starostky Vohryzkové.
  O rozhodnutí starostky Vohryzkové o odplocení a vyklizení pozemku se v zastupitelstvu nehlasovalo. Starostka Vohryzková to v zápisu č. 8/2011 v části: „Informace starostky“ pouze zdůvodnila odvoláním na „vyřešení tohoto požadavku na zasedání 8. dubna 2011 bod 5. Zde bylo ale jen konstatováno, že obec požaduje nájemné ve výši 150,- Kč/m2/rok a nesouhlasí s naším návrhem na 5,-Kč/m2/rok.
  K tomuto požadavku obce se vyjádřilo
  Finanční ředitelství v Českých Budějovicích č.j. 3744/11-2700 ze dne 17. srpna 2011 takto:“Obec Hajany naplnila skutkovou podstatu porušení cenových předpisů podle §16 odst. 1 písm.a) zákona 526/1990 sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, poněvadž za pronájem obecního pozemku vedeného pod parcelním číslem 1418 o výměře 120 m2 v katastrálním území Hajany u Blatné nabízela a požadovala cenu, která není v souladu s úředně stanovenou maximální cenou nájemného z pozemků neslkoužících k podnikání nájemce, uvedenou ve výměru MF č. 01/2010“
 3. Současnou poštou s „Výzvou k odplocení pozemku“ zaslala starostka Vohryzková i „Dohodu o narovnání“ s požadavkem na uhrazení částky 1800,- Kč za užívání pozemku za poslední 3 roky. Není nám známo a není nikde uvedeno, že by to schválilo zastupitelstvo, nebo o tom jednalo.
  Částku uhradíme, žádnou dohodu podepisovat nebudeme, protože jsme se o ničem nedohodli. Sdělujeme, že již před časem jsme sami bez výzvy na účet obce poukázali nájemné za nádvoří ne za tři, ale za čtyři roky ve výši 2400,- Kč.
  Starostka částku ihned vrátila s následným komentářem po e-mailu, že jde o neidentifikovatelnou platbu poukázanou „omylem“. Platba byla ale při poukázání doplněna identifikací, že jde o nájem za roky 2008,2009,2010 a 2011.
 4. Pokud je starostka Vohryzková, zastupitelé obce i kontrolní komise obce přesvědčeni, že jejich postup a rozhodnutí jsou oprávněná, v souladu s předpisy a dobrými mravy a rozhodnou-li se tak v hlasovaném rozhodnutí, ať se obrátí na soud, který o věci rozhodne. Nádvoří vyklidíme jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Uvítáme, aby byla celá záležitost nestranně posouzena státní mocí.
 5. Ani nyní ani do budoucnosti se nebráníme rozumné dohodě na prodeji nebo pronájmu. Stačí nás jen oslovit se zákonnými a rozumnými návrhy.
  S pozdravem
Věra a František Beranovi, Hajany 47, 388 01 Blatná
  Co: Kontrolní komise Obce Hajany
Odbor dozoru a kontroly státní správy Ministerstva vnitra ČR

 Starostce obce Hajany

Daně Vohryzkové


 

Hajany 73

388 01 Blatná


 

V Hajanech, dne 26. září 2011


 

Věc: Kupní smlouva na st.p. 95


 


 

Vámi zaslanou kupní smlouvu podepíšeme ve stavu nouze a útisku z Vaší strany, proto abychom alespoň za těchto podmínek získali do vlastnictví pozemek pod části našeho domu.


 

Požadavek, abychom ještě k předraženému pozemku uhradili kolek 500,- Kč, ale odmítáme. Poplatek za žádost o zápis do katastru vždy dle zvyklosti hradí prodávající.


 

Transakci dokončíme v listopadu, až nám příjde důchod.


 


 

S pozdravem


 


 

Věra a František Beranovi, Hajany 47, 388 01 Blatná

 Starostce obce Hajany

Daně Vohryzkové


 

Hajany 73

388 01 Blatná


 


 

V Hajanech, dne 26. září 2011


 

Věc: Nájemní smlouva 1/2011 na rohy zahrady p.p.65/10 a část 65/11


 


 

Zasíláme podepsanou smlouvu na nájem. Zároveň sdělujeme, že v listopadu 2011 uhradíme na účet obce celé zbylé nájemné na 10 let, tj. 450,- Kč.


 


 


 

Věra a František Beranovi, Hajany 47, 388 01 Blatná


 


 

Příloha: dle textu


 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook