Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze zastupitelstva obce ze dne 30. 12. 2009 - s doplňujícím komentářem

 

 

 

Obrazek

Příští zasedání se koná 5. 2. 2010.

 

Z Á P I S  č. 14/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 30. 12. 2009

 

Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis, Vencl

 

Omluveni:

 

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni:

 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.

 

 

 

Program jednání:

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání rozpočtových změn č. 8

 3. Projednání uzavření dohod o provedení práce

 4. Různé - informace starostky

 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pí. Moulisová a p. Vencl

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 

Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

 

Usnesení č. 64/2009

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 8 za měsíc prosinec 2009 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví v měsíci prosinci 2009.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 1. Bylo projednáno a schváleno uzavření dohody o provedení práce od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 pro účetní, pokladní a knihovnici Obce Hajany.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

 

 

 

Informace starostky:

 

 • Došlá pošta:

 • Katastrální úřad Strakonice – Seznámení s odvoláním a žádost o vyjádření proti rozhodnutí čj. OR-208/2008-307 

 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,20 hodin.

 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 05. 02. 2010.

 

Zapsala: Vohryzková Dana

* Jde o odvolání pp. Englmajerových proti rozhodnutí KP Strakonice, ve kterém byly po vyjádření Katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích potvrzeny hranice naší zahrady v historické podobě a hranice pozemků p. Michálka, tak jak je koupil a vlastní.

Naše vyjádření k tomu to odvolání našeho souseda, vlastníka rekreační nemovitosti:

 

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj

Katastrální pracoviště Strakonice
 
panu
ing. Radku Svobodovi
vedoucí odd. aktualizace KN
 
Krále Jiřího z Poděbrad 406
386 41  STRAKONICE
 
Doporučeně
 
 
V Hajanech dne, 28. prosince 2009
 
 
 
Vyjádření k odvolání manž. Englmajerů ze dne 10. 12. 2009 ve věci č.j. OR-208/2008-307 

 

Vážený,
 
naše vyjádření v této věci, které jsou ve spisu, se nemění.
Ztotožňujeme se s rozhodnutím a hlavně zdůvodněním Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Č. B. č. ZK1-0-24/122/2009 z 2.7.2009, pouze pro zpřesnění chceme sdělit k části, kde se píše:
"V roce 1944 byl vyhotoven měřičský náčrt, který měnil parcelu č. 60/1....." , že uvažovaná změna by spočívala v přisloučení trojúhelníkových částí (cca 8m2 a 4 m2), které v části parcely, která byla a je obehnána kamennou zdí, zasahovaly a dosud zasahují na parcely patřící obci Hajany. Zeď zahrady, jak je Vám jistě známo, nekopíruje hranici parcely č. 60/1.
 
K vyjádření pp. E......vých a geometrickému plánu z r. 2000:
 
1. Parcela 60/1 se po desítky.., možná sta let, neměnila - viz historie popsaná v rozhodnutí ZK - tento stav nazývají pp. En.....ovi "jiné a nevhodné" podklady. Byla takto zakreslena i v platných KM v r. 2007, byla tak zakreslena i v podkladech, které byly k nahlédnutí a k připomínkování před vyhlášením platnosti nového resp. digitálizovaného katastru. Neusilovali jsme a neusilujeme ani o jeden cm2  zdarma navíc, natož z majetku pana souseda.
 
Naopak sousedé pp. En.....vi ještě než na podzim r. 2000 koupili od obce p. č. 65/9, zacházeli s tímto pozemkem i s částí p. č. 60/1 jako se svým majetkem a takto jej i užívali.
Vybudovali zde plot, za kterým se nachází i trojúhelníková část naší p. č. 60/1, na zbylé části této parcely za zdí zbudovali přípojku elektřiny pro svou a dceřinu rekreační nemovitost. Na zbytku skladovali stavební materiál a část používají jako příjezdovou cestu.
 
2. Už jsme upozorňovali na formální nedostatky geom. plánu z r. 2000. V době svého vzniku nekorespondoval s katastrální mapou, šlo tedy o změnu hranic, ke které by měl být přizván tehdejší majitel dotčené parcely p. P. Spálenský a měl by se, stejně jako ostatní účastníci, tj. i obec Hajany vyjádřit v protokolu.
V plánu je zakresleno 17 bodů, z čehož většinu tvoří rohy staveb a naší zdi, která je zde označována jako "plot" (???). Je uvedeno, že body jsou označeny předepsaným způsobem - mezníky.
Minimálně body č. 8, 9,12, 13, 14 a 15 by měly být těmito mezníky vyznačeny, předpokládáme, že vzhledem k charakteru místa, zapuštěnými v zemi. Na stavbách nejsou žádné značky.
 
Jediný bod 15, byl označen kolíkem - viděli to všichni vč. starostky. Tento bod se nachází za zdí, právě na té sousedem oplocené části naší parcely, kam nemáme vůbec přístup.
O jeho existenci, natož účelu, jsme až do 27. dubna 2007, kdy proběhlo místní šetření hranic, neměli ani ponětí, nikdy jsme se k němu ani nepřiblížili tj. nelezli jsme za plot souseda, ač se jedná o náš pozemek.
V podání pana souseda jsme ihned, jakmile jsme se nastěhovali, vzali krumpáče a vykopali 5 mezníků a jeden z nich, tuše, že se bude za více jak rok vést spor, posunuli tak, aby přesně odpovídal dosud platným katastrálním mapám.
 
Jak už jsme uváděli, až na podzim roku 2008 jsme nechali vyznačit body parcelu č. 60/1 v části za zdí - geodetickou kanceláří Ing. Fouse z Blatné, a to bod č. 14, pak bod na plotu souseda= průsečík spojnice bodů 14 a 15 s plotem a bod na zdi, který je průsečíkem spojnice bodu 14 s rohem zahrady a zdí.
Bylo zaměřeno podle platného geometrického plánu zadaného obcí a provedeného po vyhlášení platnosti digit. katastrátu. Pí Svobodová si to ověřovala u Ing. Fouse.
 
K části odvolání, která se týká sporu pp. E.........ých s p. Mi.......kem se věcně nemůžeme vyjádřit, ale celá historie, jak ji z korespondence známe, jen potvrzuje náš názor, že se ze strany souseda jedná o léta trvající baživost po cizích pozemcích. Tu baživost neberte jako urážku, je to diagnoza.
 
S pozdravem
 
 
Věra a František Beranovi
Hajany č.p 47
38801  Blatná
 
 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook